Uzi韩服

Uzi韩服

 又赵晴初谓治某伤寒,日久失下,与四物承气加减,片晌腹中刺痛欲死,口噤目瞪,不省人事;至天明,下黑粪累累而解。合病、并病,皆邪气实至经也。

 指下颇似充足有余,而圆而无晕,呆而不灵;且或左或右,或寸或关,必有一部稍见沉弱不及,此虚损久病,及老年气尽,未死前数月必见之。吴鞠通谓温病分三焦,伤寒亦何独不分三焦?是矣。

治法,桂枝、麻黄皆不合格,当以小青龙加生津药主之,以中有桂枝、细辛,能入心宣阳而散寒水也。是火为土壅,湿热菀结胸中,致火气不能遂其升降之用,发为喘满痞结者也。

不笃信又焉能好学乎?尝读前人医案,有叙证迭见败象,忽以一二剂挽回振起,三五剂即收全功者。木位之主,其泻以酸,其补以辛,先酸后辛。

不见一方用羌活者,何也?即风湿,亦只用麻黄、薏苡、附子、白术、黄、防己。)肺主节操,主祖业。

 此亦前人之所未及也,惟叶天士通络之说,于此等病治法甚合。盖疟之正病,乃寒湿伤于太阳,暑热伤于太阴,二气交争于脊膂膜原之间而发也,其治宜九味羌活加味。

Leave a Reply